logo

Şefaatli'ye Hoşgeldiniz.
Tarih: 08-17-2017
Saat: 08:55

Rss
Site Map Contacts anasayfa
Anasayfa » Haber » Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Yozgat’ın da İçinde Bulunduğu Fabrikalar Satılıyor.
Reklam
yazarYazar: Umut | tarihTarih: 25 Eylül 2011 / 0:42 | etiketEtiketler: , ,

TÜRKŞEKER A.ŞÖzelleştime Dairesi Başkanlığından Alınan Bilgiye Göre Yozgat Şeker Satılıyor.
Sefaatli.net Olarak Yozgat Şeker Haberini Vermiştik Satıldı Diye Haberimizin İkinci Tur İhalesi 11/11/2011 Tarihinde Yapılacak.

 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN YATIRIMCILARA DAVET

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Portföy-B: Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile Portföy-C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları portföy grubu olarak bir bütün halinde “Satış” yöntemi “Varlık Satışı” şeklinde uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

 

 

Sıra No

SATIŞA KONU VARLIKLARIN ADI

(FABRİKALAR)

 

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

 

İhale Şartnamesi ile Türkçe veya İngilizce Tanıtım Dokümanları Bedeli (TL)

 

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

Türkşeker A.Ş.ye ait Portföy-B: Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları

10.000.000

20.000

11/11/2011

Saat 16:00

2

Türkşeker A.Ş.ye ait Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba ŞekerFabrikaları

15.000.000

30.000

11/11/2011

Saat 16:00

 

1.      İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2.      İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

3.      Teklif Sahipleri Portföy-B ve Portföy-C için ayrı ayrı teklif verecek olup, verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

4.      Portföy-B şeker fabrikalarının satışa konu gayrimenkullerinin ve Portföy-C şeker fabrikalarının satışa konu gayrimenkullerinin listeleri İhale Şartnameleri ekinde verilecektir.

5.      Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6.      Portföy-B ve Portföy-C grubunu satın alan alıcılara, Şeker Kurulu tarafından Portföy-B ve Portföy-C grubu için belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl yerli pancardan beyaz şeker üretilmesi şartı getirilmiştir.

7.      Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler;

a) ABD Doları veya,

b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığı’nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kuruluşlarından alınacak; İdare’ce kabul edilecek, İdare lehine, ABD Doları bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu’nun alacağı teminat mektubu Ortak Girişim Grubu üyesi veya üyeleri adına düzenlenecektir), gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu

olacaktır.

8.      İhale bedeli olarak teklif edilen tutar Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşme imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilir.

Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden peşin esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir.

a)   Peşin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.

b)   Vadeli Ödeme:İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde ihale bedelinin asgari %20’si (Yüzdeyirmi) Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu, azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en fazla 60 (Altmış) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle, ihale şartnamesinde ifade edilen faiz oranından hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

9.      Söz konusu Portföy Grupları hakkında hazırlanan ihale şartnameleri ve tanıtım dokümanları için (İngilizce ve Türkçe tanıtım dokümanları almak için ayrı ayrı bedel ödenmek şartıyla)

T. Halkbankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR250001200945200083000006

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR860001000001387756615004

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR220001500158007287550667

no’lu Özelleştirme Gelirleri Vadesiz Türk Lirası (TL) Hesaplarından birine “TÜRKŞEKER A.Ş.’ye ait Portföy-B İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları (hangisi ise Türkçe/İngilizce) Bedeli” veya “TÜRKŞEKER A.Ş.’ye ait Portföy-C İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları (hangisi ise Türkçe/İngilizce) Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grubu’nun isim/unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdare’nin belirtilen adresinden temin edilebilir.

10.  İhale Şartnameleri Türkçe hazırlanmıştır. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi alınması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun ihale şartnameleri karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

11.  Teklifler, söz konusu ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.  İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

13.  Yukarıdaki tabloda yer alan Portföy-B ve Portföy-C’nin ihalesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alan yatırımcılara talep etmeleri halinde, Türkşeker A.Ş. tarafından belirlenecek program çerçevesinde Türkşeker A.Ş. yetkilileri nezaretinde Portföy-B ve Portföy-C’deki şeker fabrikaları ve gayrimenkullerini görme/inceleme imkanı verilecektir.

14.  Portföy-B ve Portföy-C’deki şeker fabrikaları ve gayrimenkullerinin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili diğer mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili kamu kurumlarından temin edilebilir. Yabancılar Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili diğer mevzuata göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul sürede Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir.

15.  Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

16.  Türkşeker A.Ş. şeker fabrikalarından oluşturulan diğer portföy gruplarındaki (A, D, E ve F) şeker fabrikalarının portföy grubu halinde “varlık satışı” yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek ihalelerin hazırlıkları devam etmekte olup bu gruplardaki şeker fabrikalarının ihalelerinin 2012 yılında başlatılması planlanmıştır.

17.  İhaleye ilişkin diğer hususlar Portföy-B ve Portföy-C şeker fabrikaları ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

Hiç yorum yapılmamış!

YORUM YAP

İsim:
Email:
Site:
Yorum: